Pro akcionáře

O nás

30.4.2018

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti BOR Biotechnology, a.s., IČO: 28366085, se sídlem: Novodvorská 994/138, Braník, 142 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 14135 tímto svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 4. 6. 2018, od 12.30 hodin, na adrese TARPAN Legal s.r.o., advokátní kancelář, City Empiria, Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4

Pořadí valné hromady a návrh usnesení:

 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

 2. Volba orgánů valné hromady

 3. Určení auditora

Bod 3

Návrh usnesení: Valná hromada, v souladu s ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, určuje auditorem pro ověření účetní závěrky BOR Biotechnology, a.s. Ing. Jitku Kolářovou – JK tax & audit, č. dekretu KAČR 1787, IČO: 16239547, sídlo: Klímova 335/2, Praha 5 - Radlice

Odůvodnění: Toto rozhodnutí je vyžadováno zákonem a je plně v působnosti valné hromady.

Další informace:

Registrace akcionářů bude zahájena od 12.15 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář se prokáže platným dokladem totožnosti, člen statutárního orgánu právnické osoby předloží výpis z veřejného rejstříku prokazující jeho oprávnění právnickou osobu zastupovat. Zmocněnec předloží písemnou plnou moc.

Hlasovací právo akcionářů se řídí stanovami společnosti.

Tato pozvánka je alespoň 30 dnů přede dnem konání valné hromady zaslána akcionářům společnosti na adresy, uvedené v seznamu akcionářů a dále je uveřejněna na internetových stránkách společnosti.

Za představenstvo společnosti BOR Biotechnology, a.s._________________________________

Ing Radek Chmelík, člen představenstva

 

28.3.2018

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti BOR Biotechnology, a.s., IČO: 28366085, se sídlem: Novodvorská 994/138, Braník, 142 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 14135 tímto svolává, k žádosti kvalifikovaného akcionáře, řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 17. 4. 2018, od 13.00 hodin, na adrese TARPAN Legal s.r.o., advokátní kancelář, City Empiria, Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4

Pořad valné hromady a návrh usnesení:

 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

 2. Volba orgánů valné hromady

 3. Informace o insolvenčním moratoriu (důvod k požádání, kopie žádosti)

 4. Plán vedení společnosti na další postup s ohledem na aktuální stav společnosti

 5. Stav vyjednávání s věřiteli společnosti

 6. Předložení účetní uzávěrky za roky 2016 a 2017, výrok auditora, informace jak je aktuálně vedeno účetnictví

 7. Stav závazků společnosti k 31. 12. 2017, podmínky jednotlivých úvěrových smluv, kopie úvěrových smluv

 8. Soupis závazků uhrazených v roce 2017, popř. v roce 2018

 9. Popis vztahu společnosti ke skupině „TARPAN" (např. TARPAN Managers, TARPAN Legal, TARPAN Partners a další) a předložení souvisejících dokumentů

 10. Stav povolovacích procesů k projektu „papírny" (např. územní rozhodnutí)

 11. Informace o konzervaci elektrárny (kdo konzervaci provedl, za jakých podmínek, garance budoucího fungování elektrárny)

 12. Odvolání členů Dozorčí rady na základě jejich žádostí

Body 3 - 11

Návrh usnesení: Valná hromada [bere/nebere/bere s výhradami] na vědomí zprávu představenstva v bodech 3 11 pořadu jednání.

Odůvodnění: Toto rozhodnutí je plně v působnosti valné hromady. V případě, že valná hromada zprávu představenstva v uvedených bodech nebere nebo bere s výhradami, budou definované výhrady doplněny do usnesení.

Bod 12

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti BOR Biotechnology, a.s. v souladu se stanovami společnosti odvolává [bude doplněno] bytem [bude doplněno] z funkce člena dozorčí rady společnosti BOR Biotechnology, a.s. s účinností od [bude doplněno].

Odůvodnění: Odvolání dozorčí rady patří do působnosti valné hromady. Odvolání bude aplikováno na všechny členy dozorčí rady po předložení jednotlivých žádosti o odvolání. Dále valná hromada vyzývá představenstvo společnosti k návrhu kandidátů do dozorčí rady. Kandidáty do dozorčí rady mohou valné hromadě navrhovat i akcionáři společnosti.

Další informace:

Registrace akcionářů bude zahájena od 12.45 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář se prokáže platným dokladem totožnosti, člen statutárního orgánu právnické osoby předloží výpis z veřejného rejstříku prokazující jeho oprávnění právnickou osobu zastupovat. Zmocněnec předloží písemnou plnou moc.

Hlasovací právo akcionářů se řídí stanovami společnosti.

Valná hromada je svolávána, k žádosti kvalifikovaného akcionáře dle § 365 a násl. zákona o obchodních korporacích, kterým je společnost TELCO SOFTWARE Ltd., se sídlem Suite E-2, Union Court Building, Elizabeth Avenue and Shirley Street, Nassau, Bahamas.

Předmětem žádosti je projednání záležitostí shora uvedených. Představenstvo upozorňuje, že dle § 367 odst. 2 zákona o obchodních korporacích není oprávněno navržený pořad valné hromady měnit. Představenstvo je oprávněno navržený pořad valné hromady doplnit pouze se souhlasem kvalifikovaného akcionáře, který o svolání valné hromady požádal.

Tato pozvánka je alespoň 15 dnů přede dnem konání valné hromady zaslána v souladu s ust. § 406 zákona o obchodních korporacích akcionářům společnosti na adresy, uvedené v seznamu akcionářů a dále je uveřejněna na internetových stránkách společnosti.

Za představenstvo společnosti BOR Biotechnology, a.s

Ing. Radek Chmelík, člen představenstva

 

23.10.2017

Výzva k převzetí akcií společnosti BOR Biotechnology, a.s.

Společnost BOR Biotechnology, a.s., IČO: 28366085, spisová značka B 14135 vedená u Městského soudu v Praze, se sídlem Novodvorská 994/138, Braník, 142 00 Praha 4 (dále též „Společnost“), v návaznosti na přeměnu zaknihovaných akcií Společnosti na cenné papíry, tímto v souladu s ust. §542 občanského zákoníku, vyzývá vlastníky akcií k převzetí hromadných listin, nahrazujících jednotlivé akcie.  

Předání a převzetí akcií bude probíhat v sídle Společnosti od 25.10. 2017 do 31.12.2017, každou pracovní středu od 12.00 do 16.00 hodin. O převzetí a předání akcií bude na místě podepsán předávací protokol.

Pro účely převzetí akcií statutární orgán akcionáře předloží platný průkaz totožnosti a dokument prokazující jeho oprávnění. Pověřený zástupce akcionáře se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Veškeré podpisy akcionářů, resp. jejich zástupců, úředně ověřované, nebo úřední dokumenty, vydané mimo území České republiky, musí být opatřeny superlegalizační doložkou nebo apostilou, nestanoví-li mezinárodní smlouva, jíž je Česká republika vázána, jinak.

 

2.10.2017

Informace o přijetí rozhodnutí o přeměně akcií obchodní společnosti BOR Biotechnology, a.s. ze zaknihovaného cenného papíru na cenný papír

Obchodní společnost BOR Biotechnology, a.s., IČO: 28366085, spisová značka B 14135 vedená u Městského soudu v Praze, se sídlem Novodvorská 994/138, Braník, 142 00 Praha 4 (dále též „Společnost“), jakožto emitent 19.700 ks zaknihovaných akcií třídy A na jméno se zvláštními právy o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč, ISIN CZ0005128918 a 11.000 ks zaknihovaných akcií třídy B na jméno, se zvláštními právy o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč, ISIN CZ0005133736 oznamuje, že dne 18. 9. 2017 bylo valnou hromadou Společnosti přijato rozhodnutí o změně čl. 4.1.1. a 4.1.2. stanov Společnosti tak, že nově zní takto:

4.1.1. Základní kapitál společnosti uvedený v čl. 3.1.1. je rozdělen na:

(a) 19.700 ks listinných akcií se zvláštními právy o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), označených jako třída A,

(b) 11.000 ks listinných akcií se zvláštními právy o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), označených jako třída B.

4.1.2. Společnost vydala dva druhy akcií označených jako třída A a třída B v listinné podobě.

V důsledku tohoto rozhodnutí dochází k přeměně všech akcií Společnosti ze zaknihovaného cenného papíru na cenný papír. Akcionáři budou vyzváni k převzetí akcií Společnosti bez zbytečného odkladu po zrušení evidence zaknihovaných cenných papírů v evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů. Výzva bude zveřejněna v Obchodním věstníku a uveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup - na internetových stránkách Společnosti www.borbiotechnology.cz. Jednotlivé akcie se zvláštními právy o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč, označené jako akcie třídy A, budou nahrazeny hromadnou akcií se zvláštními právy třídy A. Jednotlivé akcie se zvláštními právy o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč, označené jako akcie třídy B, budou nahrazeny hromadnou akcií se zvláštními právy třídy B.