Pro akcionáře

O nás

23.10.2017

Výzva k převzetí akcií společnosti BOR Biotechnology, a.s.

Společnost BOR Biotechnology, a.s., IČO: 28366085, spisová značka B 14135 vedená u Městského soudu v Praze, se sídlem Novodvorská 994/138, Braník, 142 00 Praha 4 (dále též „Společnost“), v návaznosti na přeměnu zaknihovaných akcií Společnosti na cenné papíry, tímto v souladu s ust. §542 občanského zákoníku, vyzývá vlastníky akcií k převzetí hromadných listin, nahrazujících jednotlivé akcie.  

Předání a převzetí akcií bude probíhat v sídle Společnosti od 25.10. 2017 do 31.12.2017, každou pracovní středu od 12.00 do 16.00 hodin. O převzetí a předání akcií bude na místě podepsán předávací protokol.

Pro účely převzetí akcií statutární orgán akcionáře předloží platný průkaz totožnosti a dokument prokazující jeho oprávnění. Pověřený zástupce akcionáře se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Veškeré podpisy akcionářů, resp. jejich zástupců, úředně ověřované, nebo úřední dokumenty, vydané mimo území České republiky, musí být opatřeny superlegalizační doložkou nebo apostilou, nestanoví-li mezinárodní smlouva, jíž je Česká republika vázána, jinak.

 

2.10.2017

Informace o přijetí rozhodnutí o přeměně akcií obchodní společnosti BOR Biotechnology, a.s. ze zaknihovaného cenného papíru na cenný papír

Obchodní společnost BOR Biotechnology, a.s., IČO: 28366085, spisová značka B 14135 vedená u Městského soudu v Praze, se sídlem Novodvorská 994/138, Braník, 142 00 Praha 4 (dále též „Společnost“), jakožto emitent 19.700 ks zaknihovaných akcií třídy A na jméno se zvláštními právy o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč, ISIN CZ0005128918 a 11.000 ks zaknihovaných akcií třídy B na jméno, se zvláštními právy o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč, ISIN CZ0005133736 oznamuje, že dne 18. 9. 2017 bylo valnou hromadou Společnosti přijato rozhodnutí o změně čl. 4.1.1. a 4.1.2. stanov Společnosti tak, že nově zní takto:

4.1.1. Základní kapitál společnosti uvedený v čl. 3.1.1. je rozdělen na:

(a) 19.700 ks listinných akcií se zvláštními právy o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), označených jako třída A,

(b) 11.000 ks listinných akcií se zvláštními právy o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), označených jako třída B.

4.1.2. Společnost vydala dva druhy akcií označených jako třída A a třída B v listinné podobě.

V důsledku tohoto rozhodnutí dochází k přeměně všech akcií Společnosti ze zaknihovaného cenného papíru na cenný papír. Akcionáři budou vyzváni k převzetí akcií Společnosti bez zbytečného odkladu po zrušení evidence zaknihovaných cenných papírů v evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů. Výzva bude zveřejněna v Obchodním věstníku a uveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup - na internetových stránkách Společnosti www.borbiotechnology.cz. Jednotlivé akcie se zvláštními právy o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč, označené jako akcie třídy A, budou nahrazeny hromadnou akcií se zvláštními právy třídy A. Jednotlivé akcie se zvláštními právy o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč, označené jako akcie třídy B, budou nahrazeny hromadnou akcií se zvláštními právy třídy B.