Pro akcionáře

O nás

28.3.2018

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti BOR Biotechnology, a.s., IČO: 28366085, se sídlem: Novodvorská 994/138, Braník, 142 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 14135 tímto svolává, k žádosti kvalifikovaného akcionáře, řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 17. 4. 2018, od 13.00 hodin, na adrese TARPAN Legal s.r.o., advokátní kancelář, City Empiria, Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4

Pořad valné hromady a návrh usnesení:

 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

 2. Volba orgánů valné hromady

 3. Informace o insolvenčním moratoriu (důvod k požádání, kopie žádosti)

 4. Plán vedení společnosti na další postup s ohledem na aktuální stav společnosti

 5. Stav vyjednávání s věřiteli společnosti

 6. Předložení účetní uzávěrky za roky 2016 a 2017, výrok auditora, informace jak je aktuálně vedeno účetnictví

 7. Stav závazků společnosti k 31. 12. 2017, podmínky jednotlivých úvěrových smluv, kopie úvěrových smluv

 8. Soupis závazků uhrazených v roce 2017, popř. v roce 2018

 9. Popis vztahu společnosti ke skupině „TARPAN" (např. TARPAN Managers, TARPAN Legal, TARPAN Partners a další) a předložení souvisejících dokumentů

 10. Stav povolovacích procesů k projektu „papírny" (např. územní rozhodnutí)

 11. Informace o konzervaci elektrárny (kdo konzervaci provedl, za jakých podmínek, garance budoucího fungování elektrárny)

 12. Odvolání členů Dozorčí rady na základě jejich žádostí

Body 3 - 11

Návrh usnesení: Valná hromada [bere/nebere/bere s výhradami] na vědomí zprávu představenstva v bodech 3 11 pořadu jednání.

Odůvodnění: Toto rozhodnutí je plně v působnosti valné hromady. V případě, že valná hromada zprávu představenstva v uvedených bodech nebere nebo bere s výhradami, budou definované výhrady doplněny do usnesení.

Bod 12

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti BOR Biotechnology, a.s. v souladu se stanovami společnosti odvolává [bude doplněno] bytem [bude doplněno] z funkce člena dozorčí rady společnosti BOR Biotechnology, a.s. s účinností od [bude doplněno].

Odůvodnění: Odvolání dozorčí rady patří do působnosti valné hromady. Odvolání bude aplikováno na všechny členy dozorčí rady po předložení jednotlivých žádosti o odvolání. Dále valná hromada vyzývá představenstvo společnosti k návrhu kandidátů do dozorčí rady. Kandidáty do dozorčí rady mohou valné hromadě navrhovat i akcionáři společnosti.

Další informace:

Registrace akcionářů bude zahájena od 12.45 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář se prokáže platným dokladem totožnosti, člen statutárního orgánu právnické osoby předloží výpis z veřejného rejstříku prokazující jeho oprávnění právnickou osobu zastupovat. Zmocněnec předloží písemnou plnou moc.

Hlasovací právo akcionářů se řídí stanovami společnosti.

Valná hromada je svolávána, k žádosti kvalifikovaného akcionáře dle § 365 a násl. zákona o obchodních korporacích, kterým je společnost TELCO SOFTWARE Ltd., se sídlem Suite E-2, Union Court Building, Elizabeth Avenue and Shirley Street, Nassau, Bahamas.

Předmětem žádosti je projednání záležitostí shora uvedených. Představenstvo upozorňuje, že dle § 367 odst. 2 zákona o obchodních korporacích není oprávněno navržený pořad valné hromady měnit. Představenstvo je oprávněno navržený pořad valné hromady doplnit pouze se souhlasem kvalifikovaného akcionáře, který o svolání valné hromady požádal.

Tato pozvánka je alespoň 15 dnů přede dnem konání valné hromady zaslána v souladu s ust. § 406 zákona o obchodních korporacích akcionářům společnosti na adresy, uvedené v seznamu akcionářů a dále je uveřejněna na internetových stránkách společnosti.

Za představenstvo společnosti BOR Biotechnology, a.s

Ing. Radek Chmelík, člen představenstva

 

23.10.2017

Výzva k převzetí akcií společnosti BOR Biotechnology, a.s.

Společnost BOR Biotechnology, a.s., IČO: 28366085, spisová značka B 14135 vedená u Městského soudu v Praze, se sídlem Novodvorská 994/138, Braník, 142 00 Praha 4 (dále též „Společnost“), v návaznosti na přeměnu zaknihovaných akcií Společnosti na cenné papíry, tímto v souladu s ust. §542 občanského zákoníku, vyzývá vlastníky akcií k převzetí hromadných listin, nahrazujících jednotlivé akcie.  

Předání a převzetí akcií bude probíhat v sídle Společnosti od 25.10. 2017 do 31.12.2017, každou pracovní středu od 12.00 do 16.00 hodin. O převzetí a předání akcií bude na místě podepsán předávací protokol.

Pro účely převzetí akcií statutární orgán akcionáře předloží platný průkaz totožnosti a dokument prokazující jeho oprávnění. Pověřený zástupce akcionáře se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Veškeré podpisy akcionářů, resp. jejich zástupců, úředně ověřované, nebo úřední dokumenty, vydané mimo území České republiky, musí být opatřeny superlegalizační doložkou nebo apostilou, nestanoví-li mezinárodní smlouva, jíž je Česká republika vázána, jinak.

 

2.10.2017

Informace o přijetí rozhodnutí o přeměně akcií obchodní společnosti BOR Biotechnology, a.s. ze zaknihovaného cenného papíru na cenný papír

Obchodní společnost BOR Biotechnology, a.s., IČO: 28366085, spisová značka B 14135 vedená u Městského soudu v Praze, se sídlem Novodvorská 994/138, Braník, 142 00 Praha 4 (dále též „Společnost“), jakožto emitent 19.700 ks zaknihovaných akcií třídy A na jméno se zvláštními právy o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč, ISIN CZ0005128918 a 11.000 ks zaknihovaných akcií třídy B na jméno, se zvláštními právy o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč, ISIN CZ0005133736 oznamuje, že dne 18. 9. 2017 bylo valnou hromadou Společnosti přijato rozhodnutí o změně čl. 4.1.1. a 4.1.2. stanov Společnosti tak, že nově zní takto:

4.1.1. Základní kapitál společnosti uvedený v čl. 3.1.1. je rozdělen na:

(a) 19.700 ks listinných akcií se zvláštními právy o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), označených jako třída A,

(b) 11.000 ks listinných akcií se zvláštními právy o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), označených jako třída B.

4.1.2. Společnost vydala dva druhy akcií označených jako třída A a třída B v listinné podobě.

V důsledku tohoto rozhodnutí dochází k přeměně všech akcií Společnosti ze zaknihovaného cenného papíru na cenný papír. Akcionáři budou vyzváni k převzetí akcií Společnosti bez zbytečného odkladu po zrušení evidence zaknihovaných cenných papírů v evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů. Výzva bude zveřejněna v Obchodním věstníku a uveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup - na internetových stránkách Společnosti www.borbiotechnology.cz. Jednotlivé akcie se zvláštními právy o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč, označené jako akcie třídy A, budou nahrazeny hromadnou akcií se zvláštními právy třídy A. Jednotlivé akcie se zvláštními právy o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč, označené jako akcie třídy B, budou nahrazeny hromadnou akcií se zvláštními právy třídy B.